101- ورود در موضوع

مکانیسم آفرینش

از آنجا که برادر مکرم وارد درموضوعی شده اند که اشاره به عقاید و نظرات انیشتن و سایر علمای امروزی نموده و درباره مطالبی سخن گفته اند که دانشمندان کنونی بدان توجه دارند شمه ای در این امور سخن می گویم تا از نظر حکمت نوین موضوعات حلاجی شده و اذهان دانشمندانی که این فرضیه ها را ساخته اند روشن گردد و حقیقت را دریابند.