100- مقدمه

مکانیسم آفرینش

دانشمند محترم و برادر عزیز آقای محمد علی صمیمی در پیرامون مقاله خواب که اینجانب نگاشته ام و در مجله شریفه نوردانش طبع گردید شرحی مرقوم فرموده اند که قبلاً از نظر خوانندگان محترم گذشت.

نخست خود را موظف می دانم که از این جوان فهیم و دانش پژوه تشکر نمایم و توفیقشان را در کسب حقیقت از یزدان مقتدر و دانا آرزومند شوم.

چون برادرما در ضمن مقاله خود اشاره بر موضوعاتی کرده اند که بحث در آن شایسته است بر خود لازم دیدم که این مقاله را تقدیم ایشان و خواستاران حقیقت کنم.