97- قرب و بعد روحی

مکانیسم آفرینش

درخاتمه مقاله فرموده اید روح انسانی درعالم خواب در قبضه توفی قدرت خداوند است. من هم گفته ام که قدرت یزدان بر همه چیز جاری است.

چون موضوع روح و پریسپری و جسم به تفصیل در بالا گفته شد و به طور روشن ثابت گردید نیازی به تکرار نمی بینم و اما اینکه می فرمائید برای روح بعد و قربی نیست صحیح است و من این موضوع را در همین جزوه در مقاله تلپاتی (صفحه 94) که قبلاً نیز چاپ شده تذکر داده ام و اگر در مقاله مربوط به خواب (صفحه 100) ناچار از ذکر کلمه قرب و بعد و دوری و نزدیکی شده ام برای فهماندن مطلب به کسانی بوده که جز با این لغات و اصطلاحات که قراردادی و نسبی است نمی توانند حقیقت را درک نمایند. برای آنهائی که فکرشان بزرگتر و روشنتر است گفته می شود که قرب و بعدی در بین نیست.

کلمات و اصطلاحات همیشه برای فهم مطلب است.