96- مثل کتاب

مکانیسم آفرینش

موضوع مثل کتاب چون خود شما درست به خاطر ندارید که چه بوده نمی توان آن را مدرک قرار داد بعلاوه ظن قوی براین است که عکس های آن کتاب که ذکر فرموده اید نقاشی بوده نه عکس حقیقی که برای تجسم موضوع و تصور آن را به شکل گراور درست کرده اند چنانکه دراین قبیل کتاب ها مرسوم است.