95- فرق دیگر بین خواب و بیهوشی و مرگ

مکانیسم آفرینش

این نکته را نباید از نظر دور داشت که بین خواب و بیهوشی و مرگ تفاوت اساسی و مهم دیگری هم هست بدین معنی که در حال خواب طبیعی سالم ماشین بدن سالم است و نقصی ندارد. در حال بیهوشی نیز ماشین بدن عیبی به هم نزده فقط در اثر دارو یا عوارض دیگر قسمتی از آن موقتاً از کار افتاده است.

و امادر حال مرگ ماشین بدن بکلی فرسوده و خراب شده به طوری که دیگر قادر به زندگی نیست و روح و پریسپری نمی توانند آن را به کار اندازند.