94- نیروی سوم

مکانیسم آفرینش

پس به حکم اجبار ناچاریم یک نیروی سوم یا قدرت ثالثی قائل شویم که نه جسم است نه روح و این همان قالب مثالی است که درحال خواب یا بیهوشی طبیعی یا مصنوعی به همراه انسان هست و رابط بین روح و جسم است.

آری برادر عزیز به حکم اجبار و به دلیل محکم وجود پریسپری ثابت و معلوم گردید که چیست و دانستیم که در حال خواب و بیهوشی در بدن باقی می ماند.