93- در حال خواب چه می شود؟

مکانیسم آفرینش
در حال خواب ماشین بدن سالم است .

 

می گوئیم حالا که شخص در حال خواب نمرده پس ناچار نتوان او را جسم تنها دانست و باید مثل شخص زنده نیروئی داشته باشد که این همه حرکت از او صادر شود. از طرفی انسان در حال خواب مناظر و رؤیاهائی می بیند که سیر روح او در فضا و زمان و مکان است و آن را به هیچ علتی جز سیر روحی منسوب نتوان کردن.

پس روح ناچار است از آن خارج شود و کنار برود. از یک سو گفتیم که روح در جسم نیست و از طرف دیگر قبول کردیم که جسم خالی نمی شود و چیزی هست که او را به حرکت می اندازد.