92- عقل حکم می کند

مکانیسم آفرینش

ما این مطلب را به دلیل عقل و به وسیله همان نیروی روح که یزدان مقرر فرموده و امر پروردگار است ثابت کردیم، عقل و فکر چنین حکم می کند. ما ناچاریم در مقابل حقیقت اذعان و اعترافات کنیم. عزیزم چه باید کرد؟

خیلی عذر می خواهم از اینکه حقیقت روشن به اینجا رسید که مطلب ثابت شود. تقصیر من نیست.