91- بی حسی یعنی چه

مکانیسم آفرینش
شخص بیهوش طوری است که پایش را قطع می کنند نمی فهمد در صورتیکه شخص خوابیده اگر نوک سوزنی را به بدنش نزدیک کنند بیدار می شود.

روح از او کنار گرفته تا وقتی که دوباره جسم به حال خود برگردد و آن محل بار دیگر قدرت خود را بدست آورد و روح از آن استفاده کند. عزیزم جائی که یک نفر شخص بیهوش نمرده است چطور یک شخص خوابیده را مرده می دانی در صورتیکه این دو با هم تفاوت بسیار دارند. شخص بیهوش طوری است که پایش را قطع می کنند نمی فهمد در صورتیکه شخص خوابیده اگر نوک سوزنی را به بدنش نزدیک کنند بیدار می شود.

پس جائی که شخص بیهوش نمرده است شخص خوابیده هم به طریق اولی نمرده و زنده است منتها به امر و مشیت الهی قسمتی از بدنش از کار افتاده ولی باقی بدن در حال فعالیت است. قلب، ریه و کلیه و معده و بسیاری از اعضاء او کار می کند، گاهی در خواب حرف می زند، حرکت می نماید، تکان می خورد، دست و پا می زند، گاهی هم اتفاق می افتد که راه می رود.

اگر مرده پس چطور کار زنده ها را به جا می آورد؟ پس نمرده است.


همتا 4 سال و 1 ماه قبل

در بی هوشی کامل که اتاق عمل اتفاق می افتد . روح کجاست؟

کارشناس وحدت 3 سال و 9 ماه قبل

یزدان نیرو بخشد. خواهر عزیز همتا, در حقیقت جهان جا و مکان وجود ندارد.زمان وجود ندارد ولی برای روشن شدن مطلب مجبوریم بگوییم که روح از جسم دور شده است . باز تکرار میکنیم که این در اصطلاح هست زیرا روح بینهایت هست و در همه جا ساری و جاری است. روح را مانند الکتریسیته فرض کنید و حالت بیهوشی را خاموش بودن یک وسیله برقی خراب(در حالت بیهوشی جسم بطور موقت بعلت داروی بیهوشی معیوب شده است) و لحظه ای که شما آن وسیله برقی را تعمیر کردی (زمانی که تاثیر داروی بیهوشی از بین میرود) الکتریسیته فوری با آن وسیله شروع به کار میکند . از اینکه مطالب وحدت نوین جهانی را مورد توجه خودتان قرار داده اید بسیار سپاسگزاریم.