90- خواب و مرگ

مکانیسم آفرینش

شما می گوئید که خواب و مرگ به هم شباهت دارد و یکی است. من می گویم اینطور نیست و شباهتی با هم ندارد. گویم یک نفر دکتر می خواهد بیماری را جراحی کند و به وسیله دارو او را بیهوش می سازد و پس از مدتی به هوش می آورد.

آیا این دکتر مریض را کشته و دوباره زنده کرده است؟

استغفرالله مگر امر خدائی دارد که چنین کاری انجام دهد؟ پس تصدیق می کنید که آن شخص را نکشته بلکه به وسیله دارو قسمتی از قوای مغز و ماشین بدنی او را خوابانده و در نتیجه شخص بی حس است.