89- جسم و روح و پریسپری

مکانیسم آفرینش

می پرسم چرا بشر وجود انسانی را به سه قسمت « قراردادی و نسبی برای فهم خود » تقسیم کرده و جسم و روح وپریسپری گفته اند درحالیکه می توان فقط روح و جسم گفت.

وجود پریسپری را از قدیم اعتراف داشته اند و دانشمندان سلف هم معترف شده اند و قرآن واحادیث مذهبی هم آن را تأییدکرده وعلم امروز نیز بوجود آن اعتراف نموده است1

پس ما فعلاً آن را قبول می کنیم سپس درباره آن به تفکر می پردازیم یعنی با همان نیروی امر پروردگار که یزدان به امر و مشیت خود در بشر قرار داده این مطلب را حل و ثابت می نماییم. چون خود شما وجود آن را قبول دارید بدیهی است که بحثی در وجود یا نبودن آن با شما نیست.

پانویس ها

  1. در این موضوع نیز رجوع به کتاب دینامیسم آفرینش وگل های راهنمایی سودمند خواهد بود.