88- جواب ایراد

مکانیسم آفرینش

اگر می گوئید علت اینکه هوا در جسم مرده عمل نمی کند آن است که ماشین فاسد شده می گویم یک شخص زنده اگر بینی خود را بگیرد که هوا داخل نشود چرا می میرد در حالیکه ریه و قلب و سایر اعضاء وآلات او سالم است. جواب خواهید گفت اینها لازم و ملزوم یکدیگرند. ما هم همین را می گوئیم و حرف ما همین است. ما لازم و ملزوم را شناختیم و همان است که گفته شد.

پس به نفس خود معرفت یافتیم و خدای خویش را هم شناختیم.

این بود معنی حقیقی آیه و حدیث.