87- روی این مطلب فکر کنید

مکانیسم آفرینش

گویم همانطور که اگر آب یا نان و غیره به جسم ندهید از بین می رود همانطور اگر هوا به انسان نرسد روح از او جدا می شود. پس به این وسیله ما پی به روح می بریم و او را می بینیم.

اگر ایراد کنید که هوا غذای جسم نیز هست می گوئیم مگر در جسم مرده هوا نمی رود؟ مگر درهای او برای رفتن هوا باز نیست؟

پس چرا از آن استفاده نمی کند؟

بدیهی است عزیزم که ما را بر سر اسم دعوائی نیست، اینها همه یک است و تفاوتی ندارد کما اینکه آمده اند اسم گذارده اند ماده رقیق بی وزن. هر چه نام گذارند فرقی در اصل مطلب نیست.