86- رابطه روح و هوا

مکانیسم آفرینش
اگر ایراد کنید که هوا غذای جسم نیز هست می گوئیم مگردر جسم مرده هوا نمی رود؟ مگر درهای او برای رفتن هوا باز نیست؟

موادی هست که برای جسم لازم است و اگر به جسم نرسد جسم فاسد می شود و می پوسد و از بین می رود مثل آب، نان، ویتامین و انواع اغذیه که مرئی است همین طور روح هم آثار و علائمی واضح و مسلم و غیر قابل انکار دارد که ما می بینیم.

این مواد در هوا هست کما اینکه اگر هوا را چنانکه قبلاً گفتیم قطع از آن کنند روح نمی تواند در جسم بماند. روی همین اصل مسلم است که عده ای نام روح را جان رقیق یا روح رقیق یا ماده رقیق بی وزن و از این قبیل اسامی گذارده اند.

این نامگذاری بدان خاطر بوده که نتوانسته اند حل کنند ماده بی وزن گفته اند.

در واقع مطلب یکی است و همانطورکه جسم را احتیاجاتی است روح هم لازم و ملزومی دارد. ما از آن نیازمندی پی به حقیقت می بریم و در واقع او را به این وسیله می بینیم.