85- خدا را شناختم

مکانیسم آفرینش

عزیزم. من هم خود را شناختم هم روح خود را و هم خدای خود را. پس حدیث (من عرف نفسه فقد عرف ربه) را که آورده بودید کمک سخنم بود و گفته مرا تأیید کرد. از شما بسیار متشکرم.