83- حقیقت روح

مکانیسم آفرینش

پس دانستی که هوا وجود دارد و در زندگی مؤثر است. همان طور که هوا را ندیدیم ولی بوجود آن معترفیم روح را هم چون نزدیک و شبیه به آن است قبول کردیم.

می پرسی هوا چیست؟ می گویم از امر پروردگار است و همان چیزی است که در ماشین بدن انسان رفت و آن را به زندگی انداخت.

روح هم از امر پروردگار است و همان نیروئی است که ماشین زندگی را به حرکت واداشته است. حال دانستی قل الروح من امر ربی چیست؟