82- هوا را هم می توان دید

مکانیسم آفرینش

اما این هوائی که وجود و حقیقت آن بدون شک و تردید اعتراف گردید آیا می توانید آن را ببینید؟ خیر نمی بینید اما می دانید که هست. پس اقرار کردید که چیزهائی هست که وجود آن بسیار مؤثر و اساسی است و در عین حال قابل دیدن نیست.

حال اگر ترقی کنید و بخواهید همین هوای نادیدنی را هم قابل رؤیت کنید می شود چنانکه امروزه هوا را به صورت مایع و حتی جامد در می آورند و قابل رؤیت می گردد.