81- مرگ این است

مکانیسم آفرینش
بدن یک انسان، یک حیوان و یک گیاه از مواد مختلفی تشکیل شده است که در هنگام تجزیه معلوم می شود

دیگر نمی بیند، نمی شنود، فکر نمی کند، هیچ کاری انجام نمی دهد. پس می میرد و قدرت حیات از او گرفته می شود بدون اینکه ذره ای از اجزاء جسم او کسر گردد. این چه بود که قدرت به او داد و او را به حرکت واداشت؟.. هوا بود که از راه بینی یا دهان وارد بدن انسان می شود.

پس اکنون بوجود هوا اذعان کردید و قبول نمودید که هوا در زندگانی مؤثر است و وجود دارد.