80- بررسی روح

مکانیسم آفرینش

حالا که قسمت جسمی شناخته شد آن را کنار می گذاریم و درموضوع قسمت روحی بدن تفکر می کنیم می خواهید بدانید که این قدرت که انجام اعمال را سبب می شود چطور است و از کجا است! با انگشت بینی و دهان شخصی را بگیرید. خواهید دید که در مدت یکی دودقیقه خفه می شود یعنی تمام اعمالی که می کرد از او سلب می گردد.