79- این تفاوت از چیست؟

مکانیسم آفرینش

اصولا لفظ زنده و مرده که بشر درست کرده روی چه علت است و فرقی که درمعنای این دو کلمه است از چیست و چرا آنها را متفاوت می دانند.

ما می بینیم زنده و مرده تفاوت هائی دارند مثلاً زنده حرف می زند، می بیند، نفس می کشد، فکر می کند، حرکت می کند و سایر کارهائی که بشر زنده بجا می آورد انجام می دهد اما از شخص مرده این اعمال ساخته نیست. پس تفاوت زنده و مرده در این قبیل اعمال است .

اگر بگوئیم این اعمال از جسم است پس چرا جسم مرده این کارها را نمی کرد؟