78- غیر از جسم چه داریم؟

مکانیسم آفرینش

خوب حالا که جسم را شناختیم می خواهیم بگوئیم آیا بدن انسان منحصر به همین جسم است یا چیز دیگری هم دارد. این تجزیه ای که از جسم کردیم اطلاق به یک نفر مرده که اکنون جسمش اینجا افتاده است می شود، اما یک نفر زنده که پهلوی او واقع شده می بینیم با آن مرده تفاوت هایی دارد.