77- تجزیه خود

مکانیسم آفرینش

من و شما از چه ترکیب شده ایم؟

چیزی که واضح است و در وهله اول جلب نظر می کند و کسی منکر آن نتواند شدن همین جسم است که می بینیم و تا حدی که دانش بشر اجازه داده آن راشناخته ایم که مرکب از گوشت و پوست و استخوان و غیره است و اینها هم از مواد زمینی ترکیب شده اند مثل خاک، آب، فسفر، گوگرد، آهن، آهک، و امثال اینها (اگر وقت اجازه دهـد در کتاب دیگر درباره بدن انسان و ترکیبات آن و اسراراین ماشین عجیب خواهم گفت)1

پانویس ها

  1. در کتاب دینامیسم آفرینش بیان یازدهم این موضوع شرح بیشتر داده شده اگر می خواهید کاملتر از اینکه در اینجا بیان شده ملاحظه کنید بدانجا رجوع فرمایید.