76- خودشناسی

مکانیسم آفرینش
ترکیبات عمده بدن انسان در این عکس معین شده است

پس گویم می توانیم خود را بشناسیم. اگر میل دارید با هم تجزیه و بررسی می کنیم. هر چند که حقیقت یکی است و تجزیه نتوان کردن اما برای فهم مطلب و حصول علم ما این حقیقت را تجزیه و جدا کرده یکی یکی رسیدگی می نمائیم

(در جای دیگر این کتاب گفته شده که مراد از تجزیه کردن چیست و علم مبنی بر تجزیه حقایق بسیط است).