75- تعارض حدیث و آیه

مکانیسم آفرینش

اگر معنی حدیث را چنان گوئید که در مقاله خود فرموده اید رد بر معنی است که از آیه می کنید نه تأیید آن. چگونه شما آن را مؤید آیه می شمارید. اما حقیقت این است که آیه را درست معنی نمی کنند و حدیث هم بر عکس استدلال شده که چون امر پروردگار قابل شناسائی نیست پس نفس هم قابل شناسائی نیست. نه این طور نیست.

حال می گویم هرگاه کسی توانست نفس را بشناسد پس این معنی باطل می شود.

ما نفس خود را شناختیم و اکنون برای شما می گوئیم تا بدانیدکه مراد حدیث غیر از آن است و وقتی معلوم شد که شناسایی نفس مقدور است پس شناختن پروردگار نیز ممکن است.

اینها هر دو تأیید حرف من بود. خیلی متشکرم چون چیزی فرمودید که عرض مرا به اثبات می رساند.1

پانویس ها

  1. چون درکتاب دینامیسم آفرینش (بیان پنجم و بیست و چهارم) این موضوع شکافته شده و بحث بیشتر در آن به عمل آمده رجوع به آن کتاب برای مزید اطلاعتان مفید خواهد بود.