74- مفهوم بر عکس است

مکانیسم آفرینش

شما از این حدیث این طور استنباط می کنید که چون شناسائی پروردگار از حدود فکر بشر خارج و غیر مقدور است شناسائی روح هم ممتنع است. مطلب بر عکس است. گویم معنی حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه آن است که (هر کس خود را شناخت پس همانا خدای خویش را شناخته است) یعنی چون بشر تواند خود را شناسد پروردگار خویش نیز تواند شناختن. پس این حدیث را گفته اند تا برسانند که پروردگار نیز قابل شناسائی است کما اینکه نفس انسانی قابل شناسائی است.