73- آیه و حدیث

مکانیسم آفرینش

و اما معنی: قل الروح من امر ربی این نیست که معمولاً پندارند. همان است که در این کتاب درصفحه 17 درج شده و در مقاله مکانیسم آفرینش (از صفحه 24 تا 46) تکمیل گردیده. طبق این معنی صحیح، هم آیه مذکور و هم حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه تأیید سخن من است، دلیل فرمایش شما نیست؟