72- فهم و ادارک

مکانیسم آفرینش

درک آن است که به خودی خود و سریعاً حاصل شود و فهم آن است که به دنبال آن روند تا بفهمند. پس از تعقیب یا تحصیل یا مطالعه معرفت به آن حاصل کنند. پس باید به دنبال دانش رفت و حقایق را از آنجا که هست آورده آموخت.

عزیزم. مطابق قانون اسلام بسیار احتیاج داریم که مطالب را بفهمیم. بشر محتاج فهم است.