71- چگونگی قبول و رد

مکانیسم آفرینش

البته باید قبول یا رد پس از تفکر و تأمل و غور و بررسی باشد بلکه باید چند نفر دانشمند بنشینند و بیندیشند تا اگر خوب بود قبول نمایند و اگر بد بود رها کنند. نباید پنداشت که راه مسدود است، نشاید به عذر اینکه راه بسته، خاموش نشست چون اصولاً فهم و عقل بشرقابل ترقی وتعالی و درک مطالب بیشتری است (به مقاله مکانیسم آفرینش رجوع فرمائید).