70- احتیاج به چیزهای خوب

مکانیسم آفرینش

برادر عزیز آقای واحدی فرموده اند ما که بحمدالله از نعمت دین حنیف اسلام برخورداریم چرا به این سو و آن سو بگردیم.

من هم در شکرگزاری از یزدان به خاطر داشتن دین مبین اسلام با ایشان شریکم لیکن دین مبین اسلام مارا منع نفرموده که اگر چیزخوبی را که با دین اسلام مخالف نیست یافتیم بگیریم.

قرآن مجید در سوره ٢٩ آیه ١٩ فرماید:

فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه (یعنی مژده ده آن بندگان مرا که سخن را بشنوند و بهترین آن را پیروی نمایند).

 پس هرگاه دیدیم مطلبی هست که دین درباره آن ساکت است و مخالفتی با آن ندارد چه مانعی است آن را اتخاذ کنیم بلکه اگر خوب و قابل قبول باشد طبق آیه فوق دستور پیروی از آن داریم و اگر قابل قبول نبود آن را رد می کنیم.