در پيرامون مقاله جناب آقاي واحدي 69- در پیرامون جواب

مکانیسم آفرینش

مقاله برادر مکرم و دانشمند گرامی و سید جلیل القدر جناب آقای واحدی در جواب مقاله نگارنده مرا بر آن داشت که بحثی در این باره بنگارم و از این مقال نظری جز بهره مندی برادران ندارم تا مطالب در معرض قضاوت افکار قرار گرفته و آنچه را خوب وقابل قبول خرد است فرا گیرند.