حل مشکلات خواب ( جواب سوال آقای عباسعلی محمودی )[note]نقل از شماره ۱۹ سال پنجم مجله نور دانش[/note]

مکانیسم آفرینش

از خوانندگان تقاضا می شود برای درک این حقایق توجه کافی مبذول دارند:

این نوع شوخی ها بسیار خطرناک است و به همه باید اندرز دهید که از چنین اعمال و این تفریحات پر زیان خودداری کنند مبادا خدای نکرده لطمه به شخص وارد آمده موجب ندامت دنیا و آخرت گردد.

٦٤- بدن انسان ازسه قسمت: روح، جسم، پریسپری (یا قالب مثالی) تشکیل شده است که شرح آن تفصیل دارد و مجال بحث نیست 1.در موقع خواب جسم انسان استراحت کرده و روح نیز برای رفع خستگی و علل دیگر به طور موقت بنا به مشیت الهی خارج می شود ولی وسیله ارتباط روح و جسم پریسپری است که کاملا ً مواظب جسم است و از آن خارج نمی گردد. اگر پریسپری هم از جسم جدا شود انسان می میرد یعنی حالت مرگ وقتی اتفاق می افتد که روح و پریسپری هر دو از جسم بیرون روند اما در خواب فقط روح جدا می شود ( فرق مرگ و خواب در این نکته بود که گفته شد) پس اگر روح خیلی بعید 2گردد خواب انسان بسیار عمیق می شود. اگر چندان بعید نشود خواب هم به طور متوسط سنگین است. اگر روح خیلی نزدیک و فارغ باشد خواب نیز سبک است مثل برخی خواب ها که انسان صدای اطراف را می تواند بشنود و بعضی از حواس او کار می کند. بنابراین خواب حالات متعددی دارد که مهمترین آن گفته شد.

٦٥ - اگر خطری برای شخص خوابیده پیش آید پریسپری کاملا ً مواظب است به محض جزئی خطر او را آگاه می کند و در این حال بنا به امر الهی اتصال کامل و دائمی خیلی نزدیک بین پریسپری و روح برقرار است و سریعاً مثل تلگراف جریان اطراف را به او مخابره می کند و به اصطلاح اعلام خطر می نماید که اکنون خطری دارد به جسم نزدیک می شود.

اگر مثلاً در اطراف آن شخص خفته اشخاصی باشند و بخواهند به او ضرری رسانند به محض اینکه در اولین نفر از آن عده فکر اذیت پیدا شود فوری پریسپری شخص خفته با سرعتی بیشتر از برق مطلب را درک می کند و هر چه آن شخص بیدار فکر خود را در مغز پرورش می دهد پریسپری مزبور همان را فهمیده و به روح می رساند تا وقتی که شخص بیدار فکر خود را تکمیل کرده به سایر رفقای خود مطلب را بگوید تا آن عده درباره آن موضوع فکر کنند و تصمیم بگیرند باز هم پریسپری تمام قضایا را درک کرده و اتصالاً به روح مخابره می نماید.

بنابراین از همان لحظه اول که خیال شروع لطمه در مغز اشخاص مزبور پیدا شد پریسپری به وسیله قوه انتقال3 فکر مطلب را درک کرده به کمک یک سلسله خواب های مختلف که مدتی طول می کشد آن را به اشاره به جسم حالی کرده است تا وقتی که لحظه عمل فرا می رسد. به محض اینکه لحظه عمل فرارسید مثلاً یخ در دست طرف گذارده شد فوراً روح بر می گردد و شخص مزبور بیدار می شود جسم و روح و پریسپری او تمام حالت سابق خود را از سر می گیرد.

پس علت اینکه این همه خواب طول می کشد آن است که از اولین لحظه که در فکر اولین شخص آن خیال گذشت تا آن موقع که عمل انجام شد پریسپری و روح از جریان آگاه هستند نه اینکه درهمان موقع گذاردن یخ همه را دیده باشند بلکه مدت ها طول کشیده و قضایا را هم چنان در خواب دیده است.

٦٦- دراینجا باید دانست که اگر در اثر لطمه هائی که به شخص خفته زده می شود (مثل بغته بیدار کردن او یا شوخی های مضره از آن قبیل که مورد بحث بوده) برگشت روح به سرعت انجام نگردد و لحظه ای در مراجعت اختلال حاصل شود شخص می میرد.

این قبیل اعمال ممکن است برای انسان تولید خطرات بزرگ کند از این لحاظ دستور اسلامی هم تأکید فرموده که شخص خوابیده را بغته بیدار نکنند یا شوخی های مضره با او ننمایند.

این نوع کارها بسیار خطرناک است و به همه باید اندرز دهید که از چنین اعمال و این تفریحات پر زیان خودداری کنند مبادا خدای نکرده لطمه به شخص وارد آمده موجب ندامت دنیا و آخرت گردد. ناگفته نماند که اغلب سکته های قلبی که در خواب می شود یکی از عواملش همین است که گفته شد.

٦٧- حالا اگر روح نزدیک باشد و جسم شخص کاملاً سالم و ظرف مغز او بدون نقص و درست و پاک و مناسب و جمیع محسنات در این شخص باشد عین حقیقت قضیه را در خواب خواهد دید ولی خیلی نادر است و کم اتفاق می افتد اما معمولاً چون ظرف او خراب است و درست آن نقطه حافظه و مغز کار نمی کند و سالم نیست خاطرات دیگر شخص خفته که شباهت با موضوع قضیه دارد، یعنی نزدیکترین خاطره ای که در مغزش نقش بسته بود جلو می آید و سلسله پشت سلسله جریان را به طور شبیه و مثال به او می فهماند تا آن حین که خطر عملی می شود و تأثیر می کند مثل اینکه سردی یخ در بدن اثر نموده و مثلاً در خوابی که آقای محمودی تعریف کرده تبدیل به رتیل یا شلاق می شود زیرا که این نوع دیدن در حافظه و وجدان او قبلاًً نقش بسته و برای فهم او نزدیکترین راه است. معمولاً قضایائی را که قبل از خواب یا روزهای پیش در فکر داشته به شرط شبیه بودن با موضوع می بیند به این ترتیب روح پیشاپیش او را از خطر موجود آگاه می کند.

چنانچه در ضمن عمل آن اشخاص از فکر خود منصرف شدند او فقط خواب وحشتناکی دیده و به آن ادامه می دهد تا موقعی که از فکر آن عده خارج شود. در این حال این شخص از خواب بیدار نمی شود ولی آن رؤیا رفته رفته خاتمه پیدا می کند و بعدها خاطره ای در مغزش می ماند که خواب وحشتناکی دیده است.

پانویس ها

  1. در صورتی که مایلید به بیان یازدهم کتاب دینامیسم آفرینش مراجعه نمایید زیرا در آنجا مفصلاً درباره سه قسمت تشکیل دهنده انسان بحث شده است.
  2. الفاظ بعید و قریب و دور و نزدیک که در مورد روح می گویم اصطلاحی وقرادادی است چرا که بعد وقرب ودوری ونزدیکی برای روح نیست.
  3. صحبت بین ارواح به وسیله انتقال فکر است که فکری که دریکی تولید شده آناً در دیگری منتقل می گردد و احتیاج به زبان ندارند مگر اینکه پرسپری ها که همراه روح هستند بخواهند به وسیله مدیوم یا واسطه با ما صحبت کنند. موضوع تلپاتی یا انتقال فکر نیز که برخی اشخاص زنده عمل می کنند همین مطلب است.