تمرین تلپاتی Telepathie ( انتقال فکر یا الهام )

مکانیسم آفرینش

(جزء حس الهام است)1

پانویس ها

  1. نقل از سالنامه نور دانش ١٣٣٢