59- نابغه و سوپرمن

مکانیسم آفرینش نکات متفرقه راجع به حواس

کسانی که مردم آنها را نابغه می خوانند مردمانی هستند که آلت یک یا چند حس آنها بزرگتر از اکثریت مردمان زمان باشد. در این صورت روح بیشتر و بهتر می تواند با آنها کار کند کما اینکه پبغمبران به امر و مشیت الهی چنین بوده اند.
سوپرمن (superman) (بشر کامل) که در اصطلاح فلسفه جدید فرض می کنند کسی خواهد بود که آلات تمام حواس او همگی بزرگ و ورزیده تر از سایرین باشد و این حرف صحیح است.