55- نزدیکی حواس به یکدیگر

مکانیسم آفرینش نکات متفرقه راجع به حواس
تفاوت شعور انسان و حیوانات در اثر تفاوت اندازه و شکل مغز آنها است

همه دستگاه مکانیسم حواس نزدیک به هم و یا به یکدیگر مرتبطند و ممکن است در اثر خرابی یکی از آنها به دیگران صدمه رسد ولی هر کدام از آلات مزبور را از مغز بردارند حس مربوط از کار می افتد.

دلیل جدا بودن این حواس آن است که هرگاه یکی از آنها از بین برود بقیه کار خود را می کنند ( اگر لطمه به بقیه نخورده باشد ) بلکه بهتر کار می کنند به علت اینکه توجه به آنها بیشتر متمرکز می شود مثل کوری و کری، مرض فراموشی و غیره.