52- دوازدهم - حس تعادل

مکانیسم آفرینش دسته دوم - حواس پنهان
حس تعادل - دختربچه هندی با استفاده از حس تعادل به راحتی بر روی این طناب قدم می زند.

اثر آن نگاه داشتن حد وسط در کلیه امور مادی و معنوی است. استقامت بدن در حین ایستادن و راه رفتن و سایر حرکات با این حس انجام می‌شود. رعایت حد وسط در امور مادی نیز از فروع این حس است.

جمال دوستی و علاقه به زیبایی نیز از فروع حس تعادل است زیرا زیبائی به معنی تعادل وتناسب اجزاء بایکدیگر است.