دسته دوم - حواس پنهان

مکانیسم آفرینش

(حس عشق و محبت و جذبه ـ حس مغناطیس ـ حس شناسائی به عالم لایتناهی - حس تفکر ـ حس تخیل ـ حس اراده و اختیار ـ حس قدرت و توانائی و اجراء ـ حس وجدان و مسئولیت ـ حس حافظه ـ حس الهام ـ حس روشن‌بینی ـ حس تعادل ـ حس عکس‌العمل و دفاع ـ حس خستگی خواب و رؤیا)