38- پنجم - حس بینائی

مکانیسم آفرینش دسته اول - حواس آشکار
حس بینایی - داخل کره چشم واجزاء آن

اثر آن دیدن و محل آن چشم است. چون باصره از دسته حواس آشکار است و علما هم در مطالب آن بحث کافی کرده‌اند فعلاً شرح بیشتری درباره آن جایز نمی‌داند.