25- اهمیت سلامت

مکانیسم آفرینش مکانیسم آفرینش
سلامت در وضع زندگی انسان بسیار مؤثر است. فضانوردان برای زندگی در ایستگاه بین المللی فضایی باید دارای سلامت کامل باشند. در عکس سرگی ولکف اکراینی به مدت 365 روز و 22 ساعت و 33 دقیقه در فضا زندگی کرده بود را نشان می دهد.

بدیهی است سلامت مزاج که به دست خود بشر تقویت یا تضعیف می‌شود و زیاد و کم می‌گردد در تقویت یا تضعیف یا فاسد کردن این ماشین ها تاثیر کرده و آن را تغییرمی‌دهد.

هم چنین سلامت پدر و مادر و پرهیزکاری آنهـا در زندگـی که خـود را آلوده به کارهایی که نسل را خراب می‌کند مانند الکل و سیفلیس و تریاک و غیره ننمایند در نطفه بسیار موثر است و چه بسا نطفه‌ای در اثرخطای پدر و مادر که به سلامت خود لطـمه وارد کـرده‌اند خراب شود و ماشین بدنی و دستگاه‌های آن فاسد گردد و سرنوشت او را عوض کند.

این است که حفظ سلامت برای هر کسی از جمله واجبات است، چنانکه بعداً بیاید.