21- آیا روح می میرد

مکانیسم آفرینش مکانیسم آفرینش
اگر توانستید ماهیت برق را بفهمید ماهیت روح را هم خواهید دانست «دستگاه سنکروترون و اتم سنج پروتونی»

بگو ای عزیز حالا که این رادیو اینجا افتاده و مرده و روح در او نیست آیا برق هم دیگر وجود ندارد؟ آیا برق در عالم مرد؟ اگر برق در عالم مرد روح هم مرد. اگر برق هست ولی رادیو مرده پس روح هم هست ولی آدمی مرده است.
البته این که مرده گوئیم مقصود لفظ است نه این که از بین رفته باشد. هیچ چیز در عالم از بین نمی‌رود و جسد آدمی هم پس از مرگ تحول پیدا می‌کند ولی ذره‌ای از آن از بین نخواهد رفت.
آیا این دلیل درست نیست؟ قوی نیست؟
سپاس یزدان مقتدر دانا و توانا را که امر او حقیقت را در جهان آشکار و روشن می‌سازد.