7- خرابی بدن چیست؟

مکانیسم آفرینش مکانیسم آفرینش
هر آلتی را که به کارخانه واحد برق به وسیله سیم متصل کنند بر طبق ساختمان و استعداد خود کار می کند. هر موجودی از عالم که به روح کلی عالم اتصال یابد برطبق سازمان خود عمل می نماید.

بدن انسان نیز چنین است. روح همیشه هست اما اگر بدن خراب شد، خللی در آن پدید آمد روح دیگر با آن کار نمی‌کند، نمی‌تواند کار کند چون بدن فاسد شده و قابل استفاده روح نیست.

هرگاه یک جزء بدن از کار بیفتد مثلاً انگشتی بریده شود و یا جزء دیگری فاسد گردد روح با آن قسمت عمل نمی‌نماید. هرگاه تمام بدن خراب گردد روح قادر به کار کردن با کالبد انسانی نیست.