6- رادیو و بدن

مکانیسم آفرینش مکانیسم آفرینش
یک رادیو ترانزیستوری هم بدون اتصال به برق (باطری ) نمی تواند کار کند.

براي اينكه مطلب را متوجه شويد به راديو كه اختراع خود بشر است مثال مي زنم :

گويم راديوئي در اين مكان داريد نه سيم دارد نه به جايي وصل است . فقط به برق اتصال دارد.

هرگاه برق وصل شد روح به آن مي دمد. در واقع راديو به منزله جسم است و برق به منزلة روح. حال مي گويم اگر راديو خراب باشد و در دستگاه آن خللي راه يابد هر چند برق به آن متصل كنند كار نمي كند زيرا ماشيني كه در اختيار برق است خراب شده. اگر بار ديگر راديو را اصلاح كردند و خلل و خرابي آن را رفع نمودند باز به محض اتصال به برق كار مي كند.