5- موضوع تفکر

مکانیسم آفرینش مکانیسم آفرینش

برای مثال موضوع تفکر را که یکی از اعمال بدنی انسان است مورد توجه قرار می‌دهیم . اصولا تفکر از روح است. از اثرات روح تفکر است.

اگر بگویند روح چیست، گویم عقل و فکر است ، عقل ، فکر ، بلکه تمام حواس همه یکی و از تراوشات روح است.