2- اینها چیستند؟

مکانیسم آفرینش مکانیسم آفرینش

اگر از نظر فلسفه یزدانی وحدت نوین بدان ها نظر کنیم خواهیم دید که همه آنها از کوچک و بزرگ و اقسام گوناگونی که دارند ماشین هائی هستند که روح با هر یک از آنها بر طبق استعداد و ترکیب و قدرت و ماهیت خودشان کار می‌کند.

هر کدام از این ماشین ها برای کار مخصوصی ساخته شده و آلات و ادوات و به اصطلاح پیچ و مهره‌هائی دارند که به منظور انجام عمل معینی که باید بجای آورند به کار می‌رود و روح با این ماشین ها به اندازه استعدادشان عمل می‌نماید.