1- انواع مخلوقات

مکانیسم آفرینش مکانیسم آفرینش

در سراسر عالم موجودات مختلف و متنوع به امر و مشیت یزدان زندگی می‌کنند که در ظاهر با یک دیگر تفاوت بسیار دارند.

می‌گویم هرگاه به کره زمین بنگری در آن انواع و اقسام مخلوقات از انسان و حیوان و گیاه و جمادات و مایعات و بخارات و میکرب ها و غیره و غیره بینی که هر یک را زندگانی خاص و خواص ویژه و فوائد جداگانه و ترکیبات معین مشابهی است.


فهیمه رضایی 3 سال و 2 ماه قبل

نوشته های این قسمت بسیارزیبا هستن من عاشق این چیزها هستم فقط می توانم نعمتهای خداوند را شکرکنم وازخداوند تشکرکنم