تکمیل دیباچه

مکانیسم آفرینش
در نظر یک نفر بی اطلاع ، ماشین های یک کارخانه عجیب و اسرار آمیز بنظر می رسد .

مثالی می زنم تا مقصود این کتاب بر شما روشن گردد.

می گویم کسی که به یک کارخانه وارد می شود اگر اطلاع از قواعد علم مکانیک نداشته باشد تمام ماشین ها در نظر او عجیب و اسرار آمیز و پراز مشکلات و پیچیدگی جلوه کند. به هرکدام نگرد شگفتی های نوینی در آن بیند، از هیچ یک سر درنیاورد و هزاران مشکل حل نشدنی در نظرش مجسم گردد.

اما شخص دیگری که آشنائی به قواعد علم مکانیک داشته باشد هرگاه به کارخانه جدیدی رود اسرار تمام ماشین ها در نظر او تا حدی روشن و حل است حتی از مشاهده ماشین هائی که تاکنون ندیده تعجب نمی کند وتا حدی از کارشان باخبر است زیرا قواعد کلی را در دست دارد. با این برهان معلوم شد که هرگاه بشری از مکانیک آفرینش اطلاع نداشت هزاران اسرار عجیب و حل نشدنی در نظرش مجسم گردد. این همه فلسفه های طولانی و ضد و نقیض و پر پیچ وخم که بشر طی قرون ممتد به هم بافته است نشانی از حیرت در پیشگاه جزئیات این کارخانه و عدم دسترسی به قواعد کلی مکانیک عالم است.

شخصی که از مکانیسم آفرینش اطلاع داشته باشد به اسرار ماشین های عظیم خلقت راه پیدا می کند. تجسمی از منظومه شمسی

هنگامی که قواعد اساسی را به دست آورد و تاحدی به این علم آگاه شد دیگر از مشاهده بسیاری امور و اسرار مختلف که ظاهراً با هم تفاوت دارند در شگفت و تحیر و بلاتکلیفی نمی ماند و همه آنها را تا حد امکان تحت آن قوائد کلی و روشن در می یابد.

این است فایده اساسی مکانیک آفرینش که بنا به مشیت یزدان باید مکتب دنیای پیشرفته و مترقی نوین یعنی دنیای فردا باشد.