دیباچه

مکانیسم آفرینش

با اجازه مافوق ترین نیروی قدرت و عظمت

 

دیباچه

برادران عزیز و نور چشمانم

مردم دانشمند و روشنفکر بلکه تمام افراد بشر موظف هستند که درباره عالم خلقت بیندیشند تا حقیقت را دریابند و افکار باطل و ناصواب را رها کرده، آنچه با عقل و منطق مخالف است کنارگذارده هرچه با خرد دمساز است بپذیرند .

ای عزیز، ممکن است بشری باشد که حس تفکر او در عالم آفرینش بررسی بیشتر نموده و اموری دریابد که دیگران را از آن آگاهی نباشد .

بدان که دستگاه مکانیکی مغز افراد بشر با یکدیگر تفاوت دارد و ممکن است من چیزی را بدانم که تو و دیگران از آن آگاه نباشید یا تو چیزی را متوجه گردی که من از آن خبر ندارم لیکن بالاخره همه روشن خواهند شد، سطح فکرها به هم خواهد رسید و همگی از حقایق آگاهی خواهند یافت.

گویم مانند میوه درختی است که در یک منطقه به علت اختلاف آب وهوا زودتر می رسد و در منطقه دیگر دیرتر وجای دیگر بعد ازآن ، اما بالاخره همه درختان در همه جا خواهند رسید و ثمر خواهند داد. آن وقت جملگی در یک سطح و یک نوازش بی مثل و مانند واقع گردیده و همه و همه جزئی از آن کل که بوده ایم و هستیم خواهیم شد. پس دیری و زودی جز امری نسبی و غیر حقیقی نتواند بودن چرا که همگان عاقبت در عالم بی منتها قرار خواهند گرفت.

بنابراین درپی حقایقی که هنوز ازآن آگاهی نیافته ای بکوش و هرگاه از روی تفکر دریافتی که این سخنان صحیح است آن را بپذیر. زینهار، بپرهیز از اینکه سرسری و بدون تفکر بر این گفته ها نظر افکنی. بیا و نخست در این دیباچه، با دقت کافی عمیق شو، هوش و ادراک خویش درآن دقیق و باریک گردان، سپس به متن کتاب توجه کن، بخوان، باردیگر بخوان، بارسوم و چهارم از نظر بگذران، بازهم مرور وتکرار نما، در عبارات و جملات که برای آسانی فهم مطلب قطعه قطعه تنظیم شده باریک شو، درباره هریک بسیار تفکرنمای تا حقیقت را از آن دریابی.

 

افراد بشر دستگاه مکانیکی و مغزشان باهم تفاوت دارد .

پس هرگاه ذهن روشن آماده یزدان بخش داشته باشی بدون تأمل و تردید این سخنان را قبول خواهی کرد و اگر در وهله اول درنیافتی غور کن، توجه نمای، دقیق شو، باردیگر درمقام بررسی برآی. موشکاف باش تا حقیقت برتو روشن شود و تجلی کند. البته شرط آن است که دست از تعصب و افکار مسبوق به ذهن برداری نه اینکه بدون تأمل بی فکرانه کتاب را برهم گذاری و به جای اینکه حس انصاف و وجدان را رهنمای خود قرار دهی دم به مخالفت و رد بگشائی و بی آن که قدرت یزدان بخش خرد را به کاراندازی از در انکار بیرون آئی. عزیز - هرگاه چنان کنی روزی که دستگاه فکر و اندیشه ات در اثر تمرین و ورزش قوی گردید بر این عمل خویش تأسف بری که چرا بدون غور و اندیشیدن ما بین خود و حقیقت پرده و حجاب برکشیدم و زودتر از درک مطلبی فهمیدنی غفلت کردم و محروم ماندم. و اما هرگاه بعد از به کار بردن قوای خرد و عقل نتوانستی حقیقت را دریابی کسل و ملول مباش زیرا ای برادر در اثر کم و بیشی و بزرگی و کوچکی و تفاوت هائی که در ماشین کالبد اشخاص وجود دارد آراء و افکار و درجه تمیز و تشخیص و قدرت عقل و خرد و استنباط و هوش را در این عالم تفاوت نسبی است و عقاید با یکدیگر مختلف است (اگر دقت کنی سِر آن را در متن این کتاب خواهی یافت) چنانکه یک گیاه معین درهر منطقه نوعی نمو می کند و هر بوته به طرزی رشد می نماید.

خلاصه اگرنتوانستی از این گفتارحقیقت را درک کنی سبب آن است که اکنون نارسیده ای، کمی صبر کن نوبت تو هم می آید و روزی خواهد رسید که در اثر پرورش قوای عقلانی بجائی می رسی که این حقایق روشن را به خوبی بفهمی. درآن تاریخ قدراین نوشته ها برتو معلوم خواهد شد. آری، هنگامی که با ورزش حس روشن بینی و الهام خویش با حقایق جهان ارتباط یافتی خواهی فهمید که این سخنان چقدر پر ارزش، بزرگ، قوی، نیرومند و تربیت کننده است. آنگاه شکر یزدان را بجای خواهی آورد که با حقیقت رابطه یافته ای. پس ای عزیزان سخن کوتاه کنم. اگر جویای حقیقتید در خواندن این کتاب دقت و تعمق کافی که شما را به حقیقت رساند به کار برید و هرگاه هنوز آماده نیستید بدون تفکر و بررسی که از روی قاعده عقل باشد راه انکار پیش نگیرید. یزدان یار و راهنمای شما باشد.