آگاهی

مکانیسم آفرینش

همه می خواهند از راز آفرینش آگاه شوند. بشر برای فهمیدن حقیقت هر چیز حاضر است تا حد فداکاری کوشش نماید چنانکه درطی چند هزار سال تاریخ کنونی بشریت هزاران فیلسوف، حکیم، عالم، دانشمند، فکور در این راه زحمت کشیده، درس ها خوانده، صدمه ها دیده، بررسی ها نموده و کتب و آثار فراوان ازخود به جای نهاده اند. علما و فلاسفه امروز در سایه کشفیات علمی که مهمترین آنها شکافتن اسرار اتمی است فلسفه های جدیدی در موضوع عالم وجود ساخته و پرداخته اند.

آیا سخنان فلاسفه قدیم و جدید را حقیقتی هست ؟…

گویم خیر ….حقیقت آنجا نیست.

می پرسید: پس حقیقت کجا است ؟

می گویم حقیقت در«حکمت نوین» است که این اسرار را بر شما مکشوف و باز می کند.

درجزوه اول«حکمت نوین» مکانیسم آفرینش و راز حواس ٢١ گانه بشر و جواب بسیاری سوألات را که پرسش کنندگان کرده اند خواهید خواند.

شما را به خواندن کتاب «حکمت نوین» دعوت می کنم تا چیزی را که هرگز نخوانده و نشنیده اید دریابید. چگونگی این مطالب را پس از آشنائی به «حکمت نوین» خواهید دانست.

تاریخ دانش و آثار موجوده آن گواهی می دهد بسیاری مردمان بزرگ که فیلسوف یا عالم یا حکیمشان خوانده اند پس از بررسی های بی شمار و اتلاف عمرگرانبها کتاب های زیاد نوشته اند که متأسفانه با عباراتی مشکل و نافهمیدنی تنظیم گردیده و جز افراد خاص وعده معدودی که آشنا و مسبوق به علم آنها بوده اند کسی را یارای فهم آن نیست.

لیکن امروز «حکمت نوین» با عباراتی ساده که اشخاص کم سواد نیز از آن بهره توانند بردن در دسترس شما قرار می گیرد. از مزایای بزرگ حکمت نوین نورانی سادگی و روشنی است چنانکه فهم مطلب بر همگان میسر است.

بخوانید تا به راستی های جهان دانا شوید.