بیان حقایق

زنجیر سرنوشت گفتار خاتمه - ما و عالم

مطالبی که در این کتاب بیان گردیده محصول فکری و از کانال‌های فکری واحدی است. این سخنان نظیر و سابقه ندارد و حال که از این طریق بیان شده بر بشر است که به سلسله‌مراتب درک کنند و بدانند. خلاصه می‌گویم: این بود نظریه ما، بهتر آن است که دانشمندان و محققین در این باره بنویسند و نظرات خود را ارائه دهند. همه را به یزدان مقتدر دانا و عظیم می‌سپارم.