بازگشت اعمال

زنجیر سرنوشت گفتار خاتمه - ما و عالم

از همین رو می‌توانیم بفهمیم که همۀ اعمالی که ما افراد بشر انجام می‌دهیم و یا کارهایی که مخلوقات به جا می‌آورند پس از انعکاس به سلسله‌مراتب به خود انسان یا خود آن مخلوقات باز می‌گردد. این است که از عهود پیشین تا حدی پی به این انعکاس برده و گفته‌اند که عمل هر فرد به خود او باز می‌گردد و مکافات عمل که می‌گویند مکانیسم همین است که بیان شد. البته این شرح به ناچار تا حدودی به طور موجز بخشی از حقیقت را بیان می‌کند و عین حقیقت تام نیست و ممکن است در آینده با تفصیل بیشتری بیان شود.