یک مثال روشن

زنجیر سرنوشت گفتار خاتمه - ما و عالم

برای مثال این انعکاسات تصویری می‌توان نوردهی آفتاب را به کرۀ زمین مثال زد. وقتی که آفتاب به زمین می‌تابد همین تصویر تابش به کرۀ ماه منتقل می‌شود و ماه باز آن را به جای دیگر منعکس می‌نماید و ما فقط همین اندازه می‌توانیم بفهمیم ولی باید بدانیم که همین عمل انعکاس مانند دو آینه که مقابل هم قرار دارند و شیئ در وسط آنها قرار گیرد مرتباً ادامه می‌یابد و تکرار می‌شود و حدی برای آن متصور نیست.